5245 – പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാക്കൾ – തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ, രോമങ്ങൾ എന്നിവ | Canada NOC |

5245 – പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാക്കൾ – തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ, രോമങ്ങൾ എന്നിവ

ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാക്കൾ വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, മറ്റ് തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ അല്ലെങ്കിൽ രോമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിനായി മാസ്റ്റർ പാറ്റേണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാക്കൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ അല്ലെങ്കിൽ രോമ ഉൽ‌പന്ന നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവരാണ് അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാകാം.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • ക്യാൻവാസ് ചരക്ക് നിർമ്മാതാവ്
 • ക്യാൻവാസ് ഗുഡ്സ് പാറ്റേൺ ഡിസൈനറും പാറ്റേൺ മേക്കറും
 • ക്യാൻവാസ് ലെയർ- –ട്ട് – ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
 • ക്യാൻവാസ് പാറ്റേൺ ഡിസൈനർ
 • ക്യാൻവാസ് പാറ്റേൺ മേക്കർ
 • കാർട്ടൂൺ എംബ്രോയിഡറി വലുതാക്കുന്നു
 • ഡിജിറ്റൈസർ ഓപ്പറേറ്റർ – തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ, രോമങ്ങൾ എന്നിവ
 • ഡോപ്പർ – ഫാബ്രിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
 • ഡോപ്പറും മാർക്കറും
 • വസ്ത്രധാരണ പാറ്റേൺ മേക്കർ
 • എംബ്രോയിഡറി പാറ്റേൺ മേക്കർ
 • രോമങ്ങൾ വസ്ത്ര പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാവ്
 • രോമങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാവ്
 • രോമ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ‌മേക്കർ
 • വസ്ത്ര പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാവ്
 • അവസാന പാറ്റേൺ ഗ്രേഡർ
 • ലേയർ- and ട്ടും പാറ്റേൺ മേക്കറും
 • ലേ- and ട്ടും പാറ്റേൺ മേക്കറും
 • ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ മേക്കർ
 • പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാവ്
 • മോഡിഫയറും ലേ- out ട്ട് മാർക്കറും
 • മോഡിഫയറും മാർക്കറും
 • പാറ്റേൺ ഡിസൈനറും പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാവും – തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ, രോമങ്ങൾ എന്നിവ
 • പാറ്റേൺ ഗ്രേഡർ
 • പാറ്റേൺ മാർക്കർ
 • പാറ്റേൺ മാർക്കർ – ഫാബ്രിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
 • പാറ്റേൺ മോഡിഫയർ
 • പാറ്റേൺ മോഡിഫയർ – ടെക്സ്റ്റൈൽ, ലെതർ, രോമ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ
 • പാറ്റേൺ മേക്കർ – കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ
 • പാറ്റേൺ മേക്കർ – ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
 • പാറ്റേൺ മേക്കർ – തുണിത്തരങ്ങൾ, തുകൽ, രോമങ്ങൾ എന്നിവ
 • സെയിൽ ലേ- and ട്ടും പാറ്റേൺ മേക്കറും
 • കപ്പൽ നിർമ്മാതാവ്
 • ഷൂ പാറ്റേൺ മേക്കർ
 • ഷൂ-അവസാന പാറ്റേൺ നിർമ്മാതാവ്
 • ടെക്സ്റ്റൈൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് റിമൂവർ
 • ടെക്സ്റ്റൈൽ മാർക്ക് റിമൂവർ
 • ടെക്സ്റ്റൈൽ മാർക്കർ-ഡ .ൺ
 • ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ മേക്കർ
 • ട്രേസർ-പാറ്റേൺ മേക്കർ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • പാറ്റേൺ ഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, വലുപ്പം, ആകൃതി എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് സ്കെച്ചുകൾ, ലേഖനങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ, ഡിസൈനുകളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ തുണിയുടെ അളവ് വിലയിരുത്തുക
 • ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പാറ്റേണുകൾ വരയ്ക്കുക, ലേ out ട്ട് ചെയ്യുക
 • വസ്ത്രങ്ങളിൽ പോക്കറ്റുകളും പ്ലീറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കൽ, ഷൂ ഭാഗങ്ങളിൽ അലങ്കാര തുന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ ഐലെറ്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പേപ്പറിൽ പാറ്റേണുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക.
 • കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാസ്റ്റർ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് പാറ്റേൺ വലുപ്പ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ വലുപ്പ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഫോർവേഡ് പാറ്റേണുകൾ
 • ഫാബ്രിക്കിൽ മാസ്റ്റർ പാറ്റേണുകൾ ഇടുക, സാമ്പിൾ പാറ്റേണുകൾ മുറിക്കുക
 • സാമ്പിൾ പാറ്റേണുകളിൽ വലുപ്പം, തിരിച്ചറിയൽ, ശൈലി, തയ്യൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഡിസൈൻ, പാറ്റേൺ മേക്കിംഗ് എന്നിവയിലെ കോളേജ് കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.
 • കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെയുള്ള പാറ്റേൺ നിർമ്മാണത്തിലെ കോഴ്‌സുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

അധിക വിവരം

 • സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പുരോഗതി അനുഭവത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • സൂപ്പർവൈസർമാർ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഫാബ്രിക്, രോമങ്ങൾ, തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരണം, നിർമ്മാണം (9217)