3223 – ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാർ | Canada NOC |

3223 – ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാർ

ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ദന്തഡോക്ടർമാരും മറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ദന്ത ഉപകരണങ്ങളും ഡെന്റൽ ഉപകരണങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാർ ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും പല്ലുകളും മറ്റ് ഡെന്റൽ ഉപകരണങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറികളിലാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളെയും സൂപ്പർവൈസർമാരായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • അപ്രന്റീസ് ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് നിർമ്മാതാവ്
 • അപ്രന്റീസ് ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • സെറാമിക് ഡെന്റ്ചർ കാസ്റ്റർ
 • സെറാമിക് ഡെന്റ്ചർ മെക്കാനിക്ക്
 • സെറാമിക് ഡെന്റ്ചർ മെക്കാനിക്-മോൾഡർ
 • സെറാമിക് ഡെന്റ്ചർ മോൾഡർ
 • സർട്ടിഫൈഡ് ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ (സിഡിടി)
 • കിരീടവും പാലവും ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഡെന്റൽ സെറാമിക് കാസ്റ്റർ
 • ഡെന്റൽ സെറാമിക് മോൾഡർ
 • ഡെന്റൽ സെറാമിസ്റ്റ്
 • ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്
 • ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി ബെഞ്ച് വർക്കർ
 • ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ്
 • ഡെന്റൽ പ്രോസ്റ്റസിസ് നിർമ്മാതാവ്
 • ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ്
 • ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ സൂപ്പർവൈസർ
 • ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ഡെഞ്ചർ ബെഞ്ച് മോൾഡർ
 • ഡെഞ്ചർ ഫിനിഷർ
 • ഡെഞ്ചർ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫിനിഷർ
 • ഡെഞ്ചർ പാക്കർ
 • ഡെഞ്ചർ സെറ്റർ
 • ദന്തൽ സജ്ജീകരണം പുരുഷൻ / സ്ത്രീ
 • ഡെഞ്ചർ ട്രിമ്മർ-പോളിഷർ
 • ഡെഞ്ചർ വാക്സ് പാറ്റേൺ മുൻ
 • ഡെഞ്ചർ വാക്സ് പാറ്റേൺ മുൻ – മെറ്റൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്
 • മെറ്റൽ ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഒക്ലൂഷൻ റിം മുൻ – ദന്തങ്ങൾ
 • ഓർത്തോഡോണിക് ബാൻഡ് നിർമ്മാതാവ്
 • ഓർത്തോഡോണിക് ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഓർത്തോഡോണിക് പ്രോസ്റ്റസിസ് നിർമ്മാതാവ്
 • ഓർത്തോഡോണിക് ടെക്നീഷ്യൻ
 • പ്ലാസ്റ്റർ മോൾഡർ – പല്ലുകൾ
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ (ആർ‌ഡിടി)
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് (ആർ‌ഡിടി)

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പല്ലുകൾ, ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ഉപകരണങ്ങൾ, കിരീടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, കൊത്തുപണികൾ, ഓണ്ലേകൾ, ക്ലാസ്പ്സ്, ബാൻഡുകൾ, ഇംപ്ലാന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെന്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കുക.
 • ഡെന്റൽ ഇംപ്രഷനുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ മോഡലുകളും അച്ചുകളും തയ്യാറാക്കുക
 • വാക്സ് ബൈറ്റ്-ബ്ലോക്കുകളും ഇംപ്രഷൻ ട്രേകളും തയ്യാറാക്കുക
 • പാലങ്ങൾക്കും ദന്ത അടിത്തറകൾക്കുമായി സ്വർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ അലോയ്കൾ ഇടുക
 • പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ അച്ചുകളിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുക
 • കൃത്രിമ മോണകളുടെ മുഴുവൻ രൂപങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പല്ലുകൾ സജ്ജീകരിക്കുക
 • സ്വർണം, വെള്ളി, സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ബാൻഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക
 • സ്വാഭാവിക ഫിനിഷ് ലഭിക്കുന്നതിന് പല്ലുകളുടെ ലോഹ ചട്ടക്കൂട്, പോളിഷ്, ബഫ് പല്ലുകൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കുക
 • പ്രശ്നമുള്ള ഡെന്റൽ കേസുകളിൽ ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധരുമായോ മറ്റ് വിദഗ്ധരുമായോ ആലോചിക്കാം
 • പല്ലുകളും മറ്റ് ഡെന്റൽ ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ മറ്റ് ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻമാരെയും ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാരെയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യാം
 • ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറിയ്ക്കായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളുടെയോ ടെക്നീഷ്യന്റെയോ ഒരു കോളേജ് പ്രോഗ്രാം ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിയിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റിന്റെയോ ടെക്നീഷ്യന്റെയോ മേൽനോട്ടത്തിൽ നാലോ അതിലധികമോ വർഷത്തെ തൊഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • മാനിറ്റോബയിലും പ്രദേശങ്ങളിലും ഒഴികെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലെയും ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമാണ്.
 • ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാർക്ക് സാധാരണയായി സെക്കൻഡറി സ്കൂളും രണ്ട് വർഷം വരെ ജോലി പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്.

അധിക വിവരം

 • പരിശീലനം, അനുഭവം, രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഡെന്റൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാർ ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, ടെക്നീഷ്യൻ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാം.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ (3411)
 • ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധരും ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളും (3222)
 • ഡെന്ററിസ്റ്റുകൾ (3221)