3222 – ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധരും ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളും | Canada NOC |

3222 – ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധരും ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളും

ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധർ ഡെന്റൽ ശുചിത്വ ചികിത്സയും ഓറൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളും രോഗവും വായ പരിക്കുകളും തടയുന്നു. ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധരുടെ ഓഫീസുകൾ, ആശുപത്രികൾ, സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യ ഏജൻസികൾ തുടങ്ങി വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാകാം. ഡെന്റൽ ശുചിത്വ സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ പരിമിതമായ പുന ora സ്ഥാപന ഡെന്റൽ ചികിത്സ നൽകുന്നു. ഗ്രാമീണ, വിദൂര സമൂഹങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഫെഡറൽ സർക്കാരും പ്രവിശ്യാ സർക്കാരുകളും അവരെ നിയമിക്കുന്നു.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ
 • ഡെന്റൽ ശുചിത്വ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ
 • ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ
 • ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ
 • ഡെന്റൽ നഴ്സ്
 • ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • വികസിപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ
 • വികസിപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഡെന്റൽ നഴ്സ്
 • ലൈസൻസുള്ള ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • ഓർത്തോഡോണിക് ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ
 • ആനുകാലിക ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • പുന ora സ്ഥാപന ഡെന്റൽ ശുചിത്വ വിദഗ്ധൻ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

ദന്ത ശുചിത്വ വിദഗ്ധർ

 • സുപ്രധാന അടയാളങ്ങൾ എടുക്കുകയും രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ രോഗിയുടെ പരിശോധനയും വാക്കാലുള്ള ആരോഗ്യ വിലയിരുത്തലുകളും നടത്തുക
 • ഡെന്റൽ ഇംപ്രഷനുകൾ എടുക്കുക
 • എക്സ്-റേ എടുത്ത് വികസിപ്പിക്കുക
 • പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ, സ്കെയിലിംഗ്, ഗം ഉത്തേജനം, ഫ്ലൂറൈഡ്, സീലാന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രതിരോധ ഡെന്റൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുക
 • ഓറൽ ശുചിത്വ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഓറൽ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, പോഷകാഹാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്നിവ പോലുള്ള വാക്കാലുള്ള പരിചരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക
 • രോഗി പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക
 • ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധന്റെ നിർദേശപ്രകാരം പുന ora സ്ഥാപന, ഓർത്തോഡോണ്ടിക് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്താം
 • ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാം
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി- അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അധിഷ്ഠിത ഓറൽ ഹെൽത്ത് സംരംഭങ്ങളായ ഓറൽ സ്ക്രീനിംഗ് എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാം.

ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ

 • പതിവ് ഡെന്റൽ പരിശോധന, ഓറൽ ക്യാൻസർ പരിശോധന, അടിയന്തര ദന്ത പരിശോധന എന്നിവ നടത്തുക
 • ഡെന്റൽ ഇംപ്രഷനുകൾ എടുക്കുക
 • എക്സ്-റേ എടുത്ത് വികസിപ്പിക്കുക
 • പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ, ഗം ഉത്തേജനം, ഫ്ലൂറൈഡ്, സീലാന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രതിരോധ ഡെന്റൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുക
 • ഓറൽ ശുചിത്വ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഓറൽ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, പോഷകാഹാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്നിവ പോലുള്ള വാക്കാലുള്ള പരിചരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക
 • പതിവ് പല്ലുകളുടെ പുന ora സ്ഥാപനങ്ങളും സങ്കീർണ്ണമല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാക്ഷനുകളും നടത്തുകയും പോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓറൽ കെയർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
 • ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള പരിചരണത്തിനായി രോഗികളെ മറ്റ് ഡെന്റൽ പ്രൊഫഷണലുകളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുക
 • ഓറൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക
 • ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാം.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ കോളേജ് ഡെന്റൽ ശുചിത്വ പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്, പ്രവിശ്യയ്ക്കുള്ളിലോ താമസസ്ഥലത്തിനോ ഉള്ള ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചതാണ്, സാധാരണയായി ദന്ത ശുചിത്വ വിദഗ്ധർക്ക് ആവശ്യമാണ്.
 • അംഗീകൃത ഡെന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ കോളേജ് ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ദന്ത ശുചിത്വ വിദഗ്ധർക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്റോറിയൽ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമാണ്.
 • സസ്‌കാച്ചെവൻ, യൂക്കോൺ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകൾ, നുനാവത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഡെന്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ (3411)
 • ഡെന്റൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ, ടെക്നീഷ്യൻമാർ, ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റുമാർ (3223)
 • ദന്തഡോക്ടർമാർ (3113)
 • ഡെന്ററിസ്റ്റുകൾ (3221)