3215 – മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ | Canada NOC |

3215 – മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ

മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ റേഡിയോഗ്രാഫിക്, റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ നടത്തുകയും പരിക്കുകളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ശരീരഘടനകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശുപത്രികൾ, കാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, റേഡിയോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറികൾ, കോളേജുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സൂപ്പർവൈസർമാരോ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരോ ആയ മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളെ ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • ബ്രാക്കൈതെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ചീഫ് റേഡിയോഗ്രാഫർ
 • ചീഫ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • മാമോഗ്രാഫി ടെക്നീഷ്യൻ
 • മാമോഗ്രാഫി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ
 • മെഡിക്കൽ റേഡിയോഗ്രാഫർ
 • ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നെറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എൻ‌എം‌ആർ‌ഐ) ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ചീഫ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ക്ലിനിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സൂപ്പർവൈസർ
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നീഷ്യൻ
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ
 • ഓങ്കോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • പോസിട്രോൺ-എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി (പിഇടി) ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി സിമുലേറ്റർ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ടെക്നീഷ്യൻ
 • റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് – കാൻസർ തെറാപ്പി
 • റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് – ഓങ്കോളജി
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ചീഫ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ക്ലിനിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ടെക്നിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റ് (RTT)
 • റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോഗ്രാഫി ചീഫ് ടെക്‌നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോഗ്രാഫി ക്ലിനിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ
 • റേഡിയോഗ്രാഫി ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ
 • റേഡിയോഗ്രാഫി സൂപ്പർവൈസർ
 • റേഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ
 • റേഡിയോഗ്രാഫി സാങ്കേതിക ഡയറക്ടർ
 • റേഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളുടെ സൂപ്പർവൈസർ
 • റേഡിയോ ഐസോടോപ്പ് ടെക്നീഷ്യൻ
 • റേഡിയോ ഐസോടോപ്പ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നീഷ്യൻ
 • റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത റേഡിയോളജി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടെക്നോളജിസ്റ്റ് (ആർടിഎൻഎം)
 • റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • റേഡിയോഗ്രാഫിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടെക്നോളജിസ്റ്റ് (ആർടിആർ)
 • സീനിയർ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്
 • ചികിത്സാ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ
 • എക്സ്-റേ (റേഡിയോളജി) ടെക്നീഷ്യൻ
 • എക്സ്-റേ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ – മെഡിക്കൽ
 • എക്സ്-റേ ടെക്നീഷ്യൻ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ

 • എക്സ്-റേ, റേഡിയോഗ്രാഫിക്, ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പിക് ഉപകരണങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രഫി (സിടി) സ്കാനറുകൾ, മാമോഗ്രാഫി യൂണിറ്റുകൾ, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) സ്കാനറുകൾ എന്നിവ രോഗനിർണയത്തിനായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ റേഡിയോഗ്രാഫുകളോ ശരീരഘടനയോ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 • രോഗിയുടെ ഡാറ്റ റെക്കോർഡുചെയ്‌ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക
 • റേഡിയോഗ്രാഫിക്, ഫിലിം പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന പരിശോധനയും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പരിശോധനയും നടത്തുക
 • റേഡിയോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയിൽ രോഗിയുടെ ഉചിതമായ പരിചരണവും നിരീക്ഷണവും നൽകുക
 • നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക, രോഗിയേയും ഉപകരണങ്ങളേയും സ്ഥാനീകരിക്കുക, റേഡിയേഷൻ പരിരക്ഷണ നടപടികൾ പ്രയോഗിക്കുക
 • വിദ്യാർത്ഥി റേഡിയോഗ്രാഫർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ

 • റേഡിയോനുക്ലൈഡുകളും മറ്റ് ട്രേസർ വസ്തുക്കളും പോലുള്ള റേഡിയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിളുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുക
 • രോഗനിർണയത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ നേടുന്നതിന് ഗാമാ ക്യാമറകൾ, സ്കാനറുകൾ, സിന്റിലേഷൻ ക ers ണ്ടറുകൾ, ടോമോഡെൻസിറ്റോമീറ്ററുകൾ, അയോണൈസേഷൻ ചേമ്പറുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള റേഡിയേഷൻ കണ്ടെത്തൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.
 • രക്തം, മൂത്രം, മലം തുടങ്ങിയ ജൈവ മാതൃകകളിൽ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുക
 • നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക
 • ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക
 • പരിശോധനയ്ക്കിടെ രോഗിയുടെ ഉചിതമായ പരിചരണവും നിരീക്ഷണവും നൽകുക
 • റേഡിയേഷൻ പരിരക്ഷണ നടപടികൾ പ്രയോഗിക്കുക
 • വിദ്യാർത്ഥി ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാം.

റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ

 • റേഡിയേഷൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയ്ക്കായി ലീനിയർ ആക്‌സിലറേറ്ററുകൾ, കോബാൾട്ട് 60, എക്സ്-റേ, മറ്റ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.
 • ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക
 • റേഡിയേഷൻ ചികിത്സാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ റേഡിയേഷൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളെയും ക്ലിനിക്കൽ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സഹായിക്കുക
 • മുദ്രയിട്ട റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വസ്തുക്കളായ കോബാൾട്ട്, റേഡിയം, സീസിയം, ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയുടെ നടത്തിപ്പിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്ലാസ്റ്റർ കാസ്റ്റുകൾ, അക്രിലിക് പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും സഹായിക്കുക.
 • ചികിത്സയുടെ മുഴുവൻ സമയത്തും രോഗിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമത്തിന് ഉചിതമായ പരിചരണവും നിരീക്ഷണവും നൽകുക
 • വികിരണത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും പാർശ്വഫലങ്ങളും വിശദീകരിക്കുക
 • വിദ്യാർത്ഥി റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാം.
 • റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രഫി, ആൻജിയോഗ്രാഫി, മാമോഗ്രാഫി, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ്, ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി, ഡോസിമെട്രി, സ്റ്റീരിയോടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കൈതെറാപ്പി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാം.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്കും മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്കും), ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി (ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്ക്) അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി (റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക്) എന്നിവയിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ കോളേജ്, ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അംഗീകൃത പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോഗ്രാഫി, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവയിൽ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബിരുദവും മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്.
 • നോവ സ്കോട്ടിയ, ന്യൂ ബ്രൺ‌സ്വിക്ക്, ക്യൂബെക്ക്, ഒന്റാറിയോ, സസ്‌കാച്ചെവൻ, ആൽബർട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുള്ള ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്.
 • ന്യൂഫ ound ണ്ട് ലാൻഡ്, ലാബ്രഡോർ, പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ദ്വീപ്, മാനിറ്റൊബ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവിശ്യാ അസോസിയേഷനുമായുള്ള അംഗത്വം ആവശ്യമാണ്.
 • ക്യൂബെക്ക്, ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും കനേഡിയൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്.

അധിക വിവരം

 • കൂടുതൽ പരിശീലനം കൂടാതെ മൂന്ന് തരം മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ചലനാത്മകതയില്ല.
 • സൂപ്പർവൈസർമാർക്കും ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർക്കും മെഡിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • മറ്റ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യന്മാരും (321 മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളിലും ടെക്നീഷ്യന്മാരിലും (ദന്ത ആരോഗ്യം ഒഴികെ)