3143 – ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ | Canada NOC |

3143 – ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ

ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ രോഗം, പരിക്ക്, വികസന തകരാറുകൾ, വൈകാരികമോ മാനസികമോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം എന്നിവ ബാധിച്ച ആളുകളുമായി വ്യക്തിഗതവും ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നു, സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നതിനും ജോലി, സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് നിലനിർത്തുന്നതിനും പുന restore സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും. വ്യക്തികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ, തൊഴിലുടമകൾ എന്നിവരുമായി ആരോഗ്യ പ്രമോഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സ facilities കര്യങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും സ്വകാര്യ സാമൂഹിക സേവന ഏജൻസികളിലും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാകാം.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • കേസ് മാനേജർ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • ക്ലിനിക്കൽ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • ക്ലിനിക്കൽ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • ഹോം കെയർ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് (OT)
 • ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ മൂല്യനിർണ്ണയം
 • ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി പുനരധിവാസ കൺസൾട്ടന്റ്
 • ഗവേഷണ-വികസന തൊഴിൽ ചികിത്സകൻ
 • റിസർച്ച് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
 • വൊക്കേഷണൽ മൂല്യനിർണ്ണയ തൊഴിലധിഷ്ഠിത തെറാപ്പിസ്റ്റ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • നിരീക്ഷണം, അഭിമുഖങ്ങൾ, formal പചാരിക വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ക്ലയന്റുകളുടെ കഴിവുകളും ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകളും വിശകലനം ചെയ്യുക
 • സ്വയം പരിചരണം, ജോലി, ഒഴിവുസമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലയന്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇടപെടൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ വികസിപ്പിക്കുക
 • ക്ലയന്റുകളുടെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുക
 • ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിലെ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത പരിചരണ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കുക
 • വൈകല്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യ പ്രമോഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • പിന്തുണാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യാം.
 • കുട്ടികളെയോ മുതിർന്നവരെയോ പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ജനസംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമെൻഷ്യ, ട്രോമാറ്റിക് മസ്തിഷ്ക ക്ഷതം, വിട്ടുമാറാത്ത വേദന തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ പോലുള്ള പ്രത്യേക ഇടപെടലുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെയോ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാം.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • സൂപ്പർവൈസുചെയ്‌ത ഫീൽഡ് വർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ ചികിത്സയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ബിരുദം ആവശ്യമാണ്.
 • ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവിശ്യാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുള്ള ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്.
 • ചില പ്രവിശ്യകളിൽ കനേഡിയൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഒക്കുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ ദേശീയ അസോസിയേഷനിൽ അംഗത്വം ആവശ്യമാണ്.
 • അധിക പരിശീലനത്തിലൂടെയോ അനുഭവത്തിലൂടെയോ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാം.

അധിക വിവരം

 • കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അനുഭവത്തിലൂടെയും ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാം.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • തൊഴിൽ ചികിത്സയുടെ ഡയറക്ടർമാർ (ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ 0311 മാനേജർമാരിൽ)
 • ഓറിയന്റേഷൻ, മൊബിലിറ്റി ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ (4215 ൽ വികലാംഗരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ)