2144 – ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ | Canada NOC |

2144 – ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഖനനം, എണ്ണ, വാതക പദ്ധതികൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിന് ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ ജിയോളജിക്കൽ, ജിയോ ടെക്നിക്കൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു; ജിയോളജിക്കൽ ഡാറ്റ ഏറ്റെടുക്കൽ, വിശകലനം എന്നിവയുടെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക, ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകളും ശുപാർശകളും തയ്യാറാക്കൽ. കൺസൾട്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനികൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റികൾ, മൈനിംഗ്, പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ, സർക്കാർ, ഗവേഷണ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ജിയോഫിസിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ഹൈഡ്രോജോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ – എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • ഹൈഡ്രോജിയോളജി എഞ്ചിനീയർ – എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • സൂപ്പർവൈസിംഗ് എഞ്ചിനീയർ – പെട്രോഗ്രഫി
 • സൂപ്പർവൈസിംഗ് എഞ്ചിനീയർ – റോക്ക് സയൻസസ്

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഖനനം, പെട്രോളിയം, മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക വികസനത്തിനായി സഹായിക്കുന്നതിന് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ, ജിയോളജിക്കൽ, ജിയോഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡാറ്റ ഏറ്റെടുക്കൽ, വിശകലനം, മാപ്പിംഗ് എന്നിവയുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, ഏകോപിപ്പിക്കുക.
 • റോക്ക് ഉത്ഖനനം, പ്രഷർ ഗ്ര out ട്ടിംഗ്, ഹൈഡ്രോളിക് ചാനൽ മണ്ണൊലിപ്പ് നിയന്ത്രണം എന്നിവ പോലുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പദ്ധതികളുടെ അടിത്തറയുടെ നിർമ്മാണത്തിനോ മെച്ചപ്പെടുത്തലിനോ ശുപാർശകളും റിപ്പോർട്ടുകളും വിശകലനം ചെയ്യുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • നിർമ്മാണ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ സെറ്റിൽമെന്റ്, ചരിവുകളുടെയും ഫില്ലുകളുടെയും സ്ഥിരത, മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെയും ഭൂകമ്പത്തിന്റെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകളും റിപ്പോർട്ടുകളും വിശകലനം ചെയ്യുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ഭൂഗർഭജല പ്രവാഹത്തെയും മലിനീകരണത്തെയും കുറിച്ച് സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ പഠനം നടത്തുക, സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ചികിത്സ, നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി കുറിപ്പടികൾ വികസിപ്പിക്കുക
 • ഖനന വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖനന പര്യവേക്ഷണം, ഖനി വിലയിരുത്തൽ, സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സൈദ്ധാന്തികവും പരീക്ഷണാത്മകവുമായ പഠനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, ഏകോപിപ്പിക്കുക, നടത്തുക.
 • അയിര് നിക്ഷേപം, അയിര് റിസർവ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, ഖനി രൂപകൽപ്പന എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സർവേകളും പഠനങ്ങളും നടത്തുക
 • ജിയോഫിസിക്സ്, ജിയോകെമിസ്ട്രി, ജിയോളജി, മാപ്പിംഗ്, അനുബന്ധ മേഖലകൾക്കായി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, നടപ്പിലാക്കുക
 • സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, മറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ അനുബന്ധ വിഷയത്തിലോ ബിരുദം ആവശ്യമാണ്.
 • അനുബന്ധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിംഗുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറായി (P.Eng.) പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്റോറിയൽ അസോസിയേഷന്റെ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമാണ്.
 • അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് അർഹതയുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തെ സൂപ്പർവൈസുചെയ്‌ത പ്രവൃത്തി പരിചയം, പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക.

അധിക വിവരം

 • സീനിയർ തലങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾക്കിടയിൽ കാര്യമായ ചലനാത്മകതയുണ്ട്.
 • ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ സൂപ്പർവൈസറി, സീനിയർ തസ്തികകളിൽ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.
 • ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ ജിയോളജിസ്റ്റുകളുമായും മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായും എഞ്ചിനീയർമാരുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ ചില മേഖലകൾക്കിടയിൽ മൊബിലിറ്റി സാധ്യമാണ്.
 • എഞ്ചിനീയർമാർ പലപ്പോഴും ഒരു മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയുടെ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ അനുവദിച്ചേക്കാവുന്ന തൊഴിൽ പരിചയത്തിലൂടെ അറിവും നൈപുണ്യവും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർ (2131)
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജർമാർ (0211)
 • ജിയോസയന്റിസ്റ്റുകളും സമുദ്രശാസ്ത്രജ്ഞരും (2113)
 • ലാൻഡ് സർവേയർമാർ (2154)
 • മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ (2143)
 • പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയർമാർ (2145)