2143 – മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ | Canada NOC |

2143 – മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ

മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ ഖനികൾ, ഖനി സ facilities കര്യങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വികസനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഭൂഗർഭ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല ഖനികളിൽ നിന്ന് ലോഹ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹമല്ലാത്ത ധാതുക്കളും അയിരുകളും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും മേൽനോട്ടവും. ഖനന കമ്പനികൾ, കൺസൾട്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനികൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, സർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • കൺസൾട്ടിംഗ് മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
 • മൈൻ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ
 • ഖനി വികസന എഞ്ചിനീയർ
 • മൈൻ ലേ layout ട്ട് എഞ്ചിനീയർ
 • മൈൻ പ്ലാനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
 • മൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ
 • മൈൻ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ
 • മൈൻ വെന്റിലേഷൻ എഞ്ചിനീയർ
 • മിനറൽ ഡ്രസ്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
 • മിനറൽ എഞ്ചിനീയർ
 • ഖനികളുടെ പര്യവേക്ഷണ എഞ്ചിനീയർ
 • മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • ഖനന സാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് അയിര്, ധാതു അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക സർവേകളും പഠനങ്ങളും നടത്തുക
 • നിക്ഷേപങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായും കാര്യക്ഷമമായും ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക
 • ഖനനം, നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഉചിതമായ ഡ്രില്ലിംഗ്, സ്ഫോടന രീതികൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ഡിസൈൻ ഷാഫ്റ്റുകൾ, വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ, ഖനി സേവനങ്ങൾ, വലിച്ചിടൽ സംവിധാനങ്ങൾ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടനകൾ
 • എന്റെ രൂപകൽപ്പന, മൈൻ മോഡലിംഗ്, മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കൽ പോലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, നടപ്പിലാക്കുക
 • മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി സഹകരിച്ച് ഖനന ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും മിനറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെഷിനറികളും ഉപകരണങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക
 • ഖനികളുടെയും ഖനി ഘടനകളുടെയും വികസനവും ഖനികളുടെ പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക
 • പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രോജക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളും ഷെഡ്യൂളുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കുക
 • എന്റെ സുരക്ഷാ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും ഏകോപനവും.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ അനുബന്ധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലോ ബിരുദം ആവശ്യമാണ്.
 • അനുബന്ധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിംഗുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറായി (P.Eng.) പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിറ്റോറിയൽ അസോസിയേഷന്റെ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമാണ്.
 • ഒരു അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയതിന് ശേഷം എഞ്ചിനീയർമാർ രജിസ്ട്രേഷന് അർഹരാണ്, കൂടാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തെ സൂപ്പർവൈസുചെയ്‌ത പ്രവൃത്തി പരിചയം, പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക.

അധിക വിവരം

 • ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ സൂപ്പർവൈസറി, സീനിയർ തസ്തികകളിൽ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.
 • മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ, ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ, മറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ ചില മേഖലകൾക്കിടയിൽ മൊബിലിറ്റി സാധ്യമാണ്.
 • എഞ്ചിനീയർമാർ പലപ്പോഴും ഒരു മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയുടെ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ അനുവദിച്ചേക്കാവുന്ന തൊഴിൽ പരിചയത്തിലൂടെ അറിവും നൈപുണ്യവും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജർമാർ (0211)
 • ജിയോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാർ (2144)
 • ജിയോസയന്റിസ്റ്റുകളും സമുദ്രശാസ്ത്രജ്ഞരും (2113)
 • മെറ്റലർജിക്കൽ, മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയർമാർ (2142)
 • മൈൻ മാനേജർമാർ (0811 ൽ പ്രകൃതിവിഭവ ഉൽപാദനത്തിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിലും മാനേജർമാർ)
 • പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയർമാർ (2145)