0131 – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരിയേഴ്സ് മാനേജർമാർ | Canada NOC |

0131 – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരിയേഴ്സ് മാനേജർമാർ

ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരിയേഴ്സ് മാനേജർമാർ ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ഥാപനം, വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വയർ, വയർലെസ്, സാറ്റലൈറ്റ്, മറ്റ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരിയറുകളാണ് ഇവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • സാങ്കേതിക സേവനങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ഡയൽ പ്ലാന്റ് മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • പ്ലാന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഡയൽ ചെയ്യുക – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ജില്ലാ മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ഉപകരണ മേധാവി – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സൂപ്രണ്ട് – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • മൈക്രോവേവ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് പെരുമാറ്റ കേന്ദ്ര അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രവർത്തന മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് സേവന മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് ട്രാഫിക് മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സർവീസസ് മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • റീജിയണൽ മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം
 • ബഹിരാകാശ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • നിരീക്ഷണ മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • സ്വിച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം ഡയറക്ടർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • സാങ്കേതിക സേവന കോ-ഓർഡിനേറ്റർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • സാങ്കേതിക സേവന മാനേജർ
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം മാനേജർ
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി മാനേജർ
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മാനേജർ
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജർ
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവന മാനേജർ
 • ടെലിഫോൺ കമ്പനി ജില്ലാ മാനേജർ
 • ട്രാഫിക് ചീഫ് – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
 • ട്രാഫിക് മാനേജർ – കേബിൾ സംവിധാനങ്ങൾ
 • ട്രാഫിക് മാനേജർ – ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം
 • ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാഫിക് മാനേജർ – ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ഥാപനം, വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, നേരിട്ട്, നിയന്ത്രിക്കുക, വിലയിരുത്തുക
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ വികസനം, പ്രവർത്തനം, പരിപാലനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുതിർന്ന മാനേജർമാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക
 • സബോർഡിനേറ്റ് സൂപ്പർവൈസർമാർ, ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവ വഴി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാഫിക് അളവും നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒഴുക്കും നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, പ്രവർത്തനം, പരിപാലന സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചട്ടങ്ങളും സർക്കാർ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
 • സംയുക്ത ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
 • ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയും അവരുടെ പരിശീലനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • സയൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.
 • സൂപ്പർവൈസറി അനുഭവം ഉൾപ്പെടെ അനുബന്ധ സാങ്കേതിക തൊഴിലിൽ നിരവധി വർഷത്തെ പരിചയം സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.

അധിക വിവരം

 • ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സീനിയർ മാനേജ്‌മെന്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പുരോഗതി അനുഭവത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മാനേജർമാർ (0512 മാനേജർമാരിൽ – പ്രസിദ്ധീകരണം, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, പ്രക്ഷേപണം, പ്രകടന കലകൾ)
 • മുതിർന്ന മാനേജർമാർ – സാമ്പത്തിക, ആശയവിനിമയ, മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങൾ (0013)