0125 – മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സേവന മാനേജർമാർ | Canada NOC |

0125 – മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സേവന മാനേജർമാർ

മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സേവന മാനേജർമാർ ബിസിനസിന് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഓർഗനൈസുചെയ്യുകയും നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ആ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ക്ലയന്റ് സംതൃപ്തിയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ്, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്, പേഴ്‌സണൽ ആൻഡ് പേറോൾ സേവനങ്ങൾ, കോൺടാക്റ്റ് സെന്റർ സേവനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫേം മാനേജർ
 • അക്ക ing ണ്ടിംഗ് ഫേം മാനേജർ – ബിസിനസ് സേവനങ്ങൾ
 • ഫേം മാനേജർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക
 • ഫേം മാനേജർ ഓഡിറ്റിംഗ്
 • കോൾ സെന്റർ മാനേജർ
 • കോൺഫറൻസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് മാനേജർ
 • കോൺഫറൻസ് സേവന മാനേജർ
 • സെന്റർ മാനേജരെ ബന്ധപ്പെടുക
 • കസ്റ്റംസ് മാനേജർ – ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങൾ
 • ഡിറ്റക്ടീവ് ഏജൻസി മാനേജർ
 • തൊഴിൽ ഏജൻസി മാനേജർ
 • തൊഴിൽ ഓഫീസ് മാനേജർ
 • എനർജി അസറ്റ് ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർ മാനേജർ
 • ഭൂമി കരാർ മാനേജർ
 • ലീഗൽ ഫേം മാനേജർ
 • മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് സേവന മാനേജർ
 • മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ് ഡിവിഷൻ ഹെഡ് – ബിസിനസ് സേവനങ്ങൾ
 • മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് സർവീസ് മാനേജർ
 • രീതികളും നടപടിക്രമങ്ങളും മാനേജർ
 • മിനറൽ ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ
 • മിനറൽ ലാൻഡും കരാർ മാനേജരും
 • നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രി മാനേജർ
 • ഓർഗനൈസേഷണൽ രീതികൾ വിശകലന ഡയറക്ടർ
 • ഓർഗനൈസേഷണൽ രീതികൾ വിശകലന ഡയറക്ടർ – ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങൾ
 • ഓർഗനൈസേഷണൽ രീതികൾ വിശകലന മാനേജർ
 • ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാനിംഗ് ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ
 • ഓർഗനൈസേഷണൽ സേവനങ്ങളുടെ തലവൻ
 • ശമ്പള സേവന മാനേജർ
 • പേഴ്‌സണൽ ഏജൻസി മാനേജർ
 • പേഴ്‌സണൽ കൺസൾട്ടിംഗ് സേവന മാനേജർ
 • പ്ലേസ്മെന്റ് ഏജൻസി മാനേജർ
 • പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസ് മാനേജർ
 • സ്വകാര്യ അന്വേഷണവും സുരക്ഷാ സേവന മാനേജരും
 • പ്രൊഫഷണൽ സേവന മാനേജർ – ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങൾ
 • സുരക്ഷാ സേവന മാനേജർ
 • ഉപരിതല ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ
 • സർവേ ഗവേഷണ സേവന മാനേജർ
 • നന്നായി, സൗകര്യങ്ങൾ അസറ്റ് മാനേജർ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുന്നു:

 • മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിംഗ്, മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്, പേഴ്‌സണൽ ആൻഡ് പേറോൾ സേവനങ്ങൾ, കോൺടാക്റ്റ് സെന്റർ സേവനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക, വിലയിരുത്തുക.
 • ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, സംഘടിപ്പിക്കുക
 • പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുക, ക്ലയന്റ് ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നൽകുക, പ്രോജക്റ്റ് ടീമുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • സേവന ഗുണനിലവാര വിലയിരുത്തൽ തന്ത്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ക്ലയന്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ, കരാറുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സപ്ലൈകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ബജറ്റുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിക്കുക, നിയന്ത്രിക്കുക
 • വിവിധ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സംഘടനകളിൽ കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക
 • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്റ്റാഫുകളെ സഹായിക്കുക
 • ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുക, പരിശീലിപ്പിക്കുക, മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

 • നൽകിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സ് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡിലെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയോ കോളേജ് ഡിപ്ലോമയോ സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.
 • നൽകിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡിൽ നിരവധി വർഷത്തെ പരിചയം സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.
 • ചില ബിസിനസ്സ് സേവന മാനേജർമാർക്ക് ലൈസൻസുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്ക firm ണ്ടിംഗ് ഫേം മാനേജർമാർക്ക് സാധാരണയായി അക്ക ing ണ്ടിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്.
 • ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • പരസ്യംചെയ്യൽ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർമാർ (0124)
 • ആർക്കിടെക്ചർ, സയൻസ് മാനേജർമാർ (0212)
 • ബാങ്കിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ്, മറ്റ് നിക്ഷേപ മാനേജർമാർ (0122)
 • കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാനേജർമാർ (0213)
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജർമാർ (0211)
 • ഇൻഷുറൻസ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രോക്കറേജ് മാനേജർമാർ (0121)
 • മുതിർന്ന മാനേജർമാർ – സാമ്പത്തിക, ആശയവിനിമയ, മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങൾ (0013)