0124 – പരസ്യംചെയ്യൽ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർമാർ | Canada NOC |

0124 – പരസ്യംചെയ്യൽ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർമാർ

പരസ്യംചെയ്യൽ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, ഇ-ബിസിനസ് മാനേജർമാർ എന്നിവ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, ഇ-ബിസിനസ് പരസ്യംചെയ്യൽ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, പരസ്യം ചെയ്യൽ, മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ബിസിനസുകൾ എന്നിവരാണ് അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

പ്രൊഫൈൽ

ശീർഷകങ്ങളുടെ സൂചിക

ഉദാഹരണ ശീർഷകങ്ങൾ

 • പരസ്യ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
 • പരസ്യ ഏജൻസി മാനേജർ
 • പരസ്യ ഡയറക്ടർ
 • പരസ്യ മാനേജർ
 • ഏജൻസി മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം മാനേജർ
 • ബിസിനസ് മാനേജർ – വിൽപ്പനയും പരസ്യവും
 • കാമ്പെയ്‌ൻ മാനേജർ
 • ചാനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ
 • സർക്കുലേഷൻ മാനേജർ
 • വാണിജ്യ നെറ്റ്‌വർക്ക് വികസന മാനേജർ
 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ
 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ – സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്
 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ
 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ – പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്
 • കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്‌സ് മാനേജർ
 • കറസ്പോണ്ടൻസും പൊതു അന്വേഷണ മാനേജരും
 • ഇ-ബിസിനസ് മാനേജർ
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ മാനേജർ
 • ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ് (ഇ-ബിസിനസ്) മാനേജർ
 • ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്‌സ് (ഇ-കൊമേഴ്‌സ്) മാനേജർ
 • ബാഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ
 • ധനസമാഹരണ കാമ്പെയ്ൻ മാനേജർ
 • ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഫേം മാനേജർ
 • വിവര, ആശയവിനിമയ മാനേജർ
 • വിവര സേവന മാനേജർ
 • ഇന്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ
 • ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റ് മാനേജർ
 • മാനേജർ – മാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ
 • മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ
 • മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ
 • മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
 • മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ
 • മീഡിയ പരസ്യ മാനേജർ
 • മീഡിയ റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടർ
 • മീഡിയ റിലേഷൻസ് മാനേജർ
 • ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ
 • പ്രമോഷൻ മാനേജർ
 • പബ്ലിക് അഫയേഴ്‌സ് ഡയറക്ടർ
 • പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ടർ
 • പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടർ
 • പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർ
 • പബ്ലിസിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
 • പബ്ലിസിറ്റി ഡയറക്ടർ
 • പബ്ലിസിറ്റി മാനേജർ
 • റീജിയണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ
 • സെയിൽസ് ഏജൻസി മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷൻ ഡയറക്ടർ
 • സെയിൽസ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് മാനേജർ
 • സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ
 • സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ
 • സെയിൽസ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി മാനേജർ
 • സെയിൽസ് ഡയറക്ടർ – കമ്പ്യൂട്ടർ മാർക്കറ്റിംഗ് വികസനം
 • സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ മാനേജർ
 • വെബ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ
 • വെബ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ

പ്രധാന ചുമതലകൾ

പരസ്യ മാനേജർമാർ

 • ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിൽ‌പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പരസ്യ കാമ്പെയ്‌നുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, നേരിട്ട് നടത്തുക, വിലയിരുത്തുക.

മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാർ

 • ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി വിതരണ ശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിക്കുക, വിപണി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും അവയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഉൽപ്പന്ന വികസനത്തിന് സഹായിക്കുകയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർമാർ

 • ആശയവിനിമയ തന്ത്രങ്ങളും വിവര പരിപാടികളും വികസിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ബിസിനസ്സുകൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കുമായി മാധ്യമ ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും വകുപ്പുകളെയും നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുക.

ഇ-ബിസിനസ് മാനേജർമാർ

 • പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജുമെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇന്റർനെറ്റ്, ഇൻട്രാനെറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപകൽപ്പന, വികസനം, പരിപാലനം എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക, വിലയിരുത്തുക.

തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ

പരസ്യ, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർമാർ

 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ജേണലിസം അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഡിപ്ലോമയും ഒരു പരസ്യം, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലോ അനുബന്ധ തൊഴിലിലോ നിരവധി വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാർ

 • ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും അനുബന്ധ, സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ തൊഴിലിൽ നിരവധി വർഷത്തെ പരിചയവും ആവശ്യമാണ്.

ഇ-ബിസിനസ് മാനേജർമാർ

 • ഇലക്ട്രോണിക് വാണിജ്യം, വെബ് സൈറ്റ് ഉള്ളടക്ക വികസനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറർനെറ്റ്, മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഡിപ്ലോമ, വെബ് സൈറ്റ് ഡിസൈൻ, ഇന്ററാക്ടീവ് മീഡിയ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡാറ്റാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സൈറ്റ് ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവം എന്നിവ സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്.

അധിക വിവരം

 • സീനിയർ മാനേജ്‌മെന്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പുരോഗതി അനുഭവത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്.

ഒഴിവാക്കലുകൾ

 • കോർപ്പറേറ്റ് സെയിൽസ് മാനേജർമാർ (0601)
 • പരസ്യംചെയ്യൽ, വിപണനം, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്നിവയിലെ പ്രൊഫഷണൽ തൊഴിലുകൾ (1123)
 • റീട്ടെയിൽ, മൊത്ത വ്യാപാര മാനേജർമാർ (0621)
 • റീട്ടെയിൽ സെയിൽസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ (6211)
 • മുതിർന്ന മാനേജർമാർ – വ്യാപാരം, പ്രക്ഷേപണം, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ, n.e.c. (0015)
 • സാങ്കേതിക വിൽപ്പനക്കാരുടെ സൂപ്പർവൈസർമാർ (6221 ൽ സാങ്കേതിക വിൽപ്പന വിദഗ്ധർ – മൊത്ത വ്യാപാരം)
 • മൊത്ത വ്യാപാര പ്രതിനിധികളുടെ സൂപ്പർവൈസർമാർ (6411 ൽ സെയിൽസ്, അക്കൗണ്ട് പ്രതിനിധികൾ – മൊത്ത വ്യാപാരം (സാങ്കേതികേതര))