സ്‌കിൽഡ് വിസകൾ

സ്കിൽ‌സെലക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തൊഴിൽ  അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകൾ, ജോലി പരിചയം, ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം  എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരമായ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വിസ നേടാം.