ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ആവശ്യകതകൾ

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ആവശ്യകതകൾ

പ്രവർത്തനപരമായ ഇംഗ്ലീഷ് (ഫങ്ങ്ഷണൽ )

നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനപരമായ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട തെളിവുകൾ :

 • നിങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, കാനഡ, ന്യൂസിലാന്റിലെ ഒരു പൗരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ
 •  റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ് നൽകിയ സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ട് കൈവശം വയ്ക്കുക; അഥവാ
 • നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ അഡൾട്ട് മൈഗ്രന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം സേവന ദാതാവ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയിരിക്കണം ; അല്ലെങ്കിൽ 
 • കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ പഠനത്തിലൂടെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കെ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലോ പുറത്തോ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ നിങ്ങൾ ഒരു ബിരുദം, ഉയർന്ന ബിരുദം, ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി, അഥവാ
 • നിങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്ന സ്‌ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റെടുത്തു :
സ്ഥാപനം പഠന സമയം
ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തോടൊപ്പം സെക്കൻഡറി സ്കൂളും (ഓസ്‌ട്രേലിയയിലോ പുറത്തോ) ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ വർഷവും,   കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ സെക്കൻഡറി പഠനം 
എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയയിലോ പുറത്തോ ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പഠനം
എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു അവാർഡ് ലഭിക്കും വിധം കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ പഠനം
എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു അവാർഡ് ലഭിക്കും വിധം 1 വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ പഠനത്തിന് തുല്യമായ പാർട്ട് ടൈം

അല്ലെങ്കിൽ, 

നിങ്ങൾ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യണം:

 • ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (IELTS): 4 ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ശരാശരി 4.5 ബാൻഡ് സ്കോർ; അഥവാ
 • ഒരു വിദേശ ഭാഷാ ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷണമായി ഇംഗ്ലീഷ് നിലവാരപരിശോധന (TOEFL iBT): സംസാരം, വായന, എഴുത്ത്, കേൾവി  എന്നിവയുടെ 4 ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആകെ  32 ബാൻഡിന്റെ സ്കോർ; അഥവാ
 •  പിയേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാദമിക് (പി ടി ഇ അക്കാദമിക്): 4 ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും കുറഞ്ഞത് 30 ബാൻഡ് സ്കോർ; അല്ലെങ്കിൽ 
 • കേംബ്രിഡ്ജ് സി 1 അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്: നാല് ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും കുറഞ്ഞത് 147 ബാൻഡ് സ്കോർ.

വൊക്കേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്

 • യു കെ, യു എസ് എ, കാനഡ, ന്യൂസീലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയർലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്; അഥവാ
 •  ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (IELTS): 4 ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും കുറഞ്ഞത് 5സ്‌കോർ വീതം; അഥവാ
 • ഒരു വിദേശ ഭാഷാ ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷണമായി ഇംഗ്ലീഷ്  നിലവാരപരിശോധന(TOEFL iBT): ശ്രവണത്തിന് കുറഞ്ഞത് 4, വായനയ്ക്ക് 4, എഴുത്തിന് 14, സംസാരത്തിന് 14; അഥവാ
 • പിയേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാദമിക് (പി‌ ടി‌ ഇ അക്കാദമിക്): 4 ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും കുറഞ്ഞത് 36 സ്‌കോർ ; അഥവാ
 •  ഒക്യുപേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് (ഒ ഇ ടി): 4 ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും കുറഞ്ഞത് “ബി”; അഥവാ
 • കേംബ്രിഡ്ജ് സി 1 അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്: 4 ടെസ്റ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും 154 സ്‌കോർ എങ്കിലും ലഭിക്കണം. 

കോംപീറ്റന്റ് ഇംഗ്ലീഷ്

 • യു കെ, യു എസ് എ, കാനഡ, ന്യൂസീലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയർലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്; അഥവാ
 • ഐ‌ഇ‌എൽ‌ടി‌എസ്: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 6സ്കോർ ; അഥവാ
 • TOEFL iBT:ശ്രവണത്തിൽ 12 ,വായനയിൽ 13, എഴുത്തിൽ 21, സംസാരത്തിൽ 18 ; അഥവാ
 • PTE അക്കാദമിക്: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 50; അഥവാ
 •  OET: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് ‘ബി’; അഥവാ
 • കേംബ്രിഡ്ജ് (CAE): ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 169.

പ്രൊഫൈറ്റിയെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ്

 •  IELTS: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 7; അഥവാ
 • TOEFL iBT: ശ്രവണത്തിന് 24, വായനയിൽ 24,എഴുത്തിന് 27, സംസാരത്തിന് 23; അഥവാ
 • PTE അക്കാദമിക്: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 65; അഥവാ
 • OET: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് ‘ബി’; അഥവാ
 • കേംബ്രിഡ്ജ് (CAE): ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 185

 

സുപ്പീരിയർ ഇംഗ്ലീഷ്

 • IELTS : ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 8 സ്കോർ ; അഥവാ
 • TOEFL iBT: ശ്രവനത്തിന് 28, 29 വായനയ്ക്ക് 29, എഴുത്തിന് 30, സംസാരത്തിന് 26; അഥവാ
 •  PTEഅക്കാദമിക്: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 79; അഥവാ
 • OET: ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് ‘എ’; അഥവാ
 • കേംബ്രിഡ്ജ് (CAE): ഓരോ ഘടകത്തിലും കുറഞ്ഞത് 200 സ്കോർ.