അൻ‌സ്‌കോ കോഡ് – 261399 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർമാർ

അൻ‌സ്കോ കോഡ് 261399
സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർമാരും
വിവരണം


ഈ തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും തരംതിരിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർമാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

നൈപുണ്യ ലെവൽ 1

സ്‌കിൽ ലെവൽ 1 ലെ തൊഴിലുകൾക്ക് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു ലെവൽ നൈപുണ്യമുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പരിചയം formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരമാവാം. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യതയ്‌ക്ക് പുറമേ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു

 • ഓസ്‌ട്രേലിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി (എസി‌എസ്)

assessment@acs.org.au

യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2613: സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർമാർ
വിവരണം


ഉപയോക്തൃ ആവശ്യകതകൾക്കും സിസ്റ്റം, സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രോഗ്രാം കോഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക, പരിശോധിക്കുക, പരിപാലിക്കുക, രേഖപ്പെടുത്തുക.

സൂചക നൈപുണ്യ നില


ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും: ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മിക്ക തൊഴിലുകളിലും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു നൈപുണ്യ നിലവാരം ഉണ്ട്. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ വെണ്ടർ സർട്ടിഫിക്കേഷനും formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരമാവാം. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യത (ANZSCO സ്കിൽ ലെവൽ 1) കൂടാതെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ചുമതലകൾ

 • സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം ആവശ്യങ്ങൾ ഗവേഷണം, കൺസൾട്ടിംഗ്, വിശകലനം, വിലയിരുത്തൽ
 • നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിലും അനുബന്ധ പ്രക്രിയകളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും രീതികളിലും സാങ്കേതിക പരിമിതികളും കുറവുകളും തിരിച്ചറിയുന്നു
 • പ്രോഗ്രാമുകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സ്‌പെസിഫിക്കേഷന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്ഥാപിത ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയിലെ പിശകുകളും പിശകുകളും പരിശോധിക്കൽ, ഡീബഗ്ഗിംഗ്, രോഗനിർണയം, ശരിയാക്കൽ
 • ഗുണനിലവാരമുള്ള അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ, സിസ്റ്റം ഡിസൈനുകൾ, സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ എന്നിവ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • സാങ്കേതിക പ്രോഗ്രാം എഴുതുക, അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക, പരിപാലിക്കുക, അന്തിമ ഉപയോക്തൃ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ
 • സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സാമ്പത്തിക വിലയിരുത്തലും സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങലുകളും നവീകരണങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ പോലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപദേശവും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും വൈദഗ്ധ്യവും നൽകുക.

ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് തൊഴിലുകൾ

 • 261311: Analyst Programmer
 • 261312: Developer Programmer
 • 261313: Software Engineer
 • 261314: Software Tester