അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 233611 മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (പെട്രോളിയം ഒഴികെ)

അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 233611 മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (പെട്രോളിയം ഒഴികെ)

വിവരണം

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാതുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വശങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

നൈപുണ്യ ലെവൽ 1

സ്‌കിൽ ലെവൽ 1 ലെ തൊഴിലുകൾക്ക് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു ലെവൽ നൈപുണ്യമുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പരിചയം formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരമാവാം. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യതയ്‌ക്ക് പുറമേ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

 • അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു

എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓസ്‌ട്രേലിയ (EA)

msa@engineersaustralia.org.au

 • സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ
 • പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയർ (മൈനിംഗ്)

പ്രധാന ശീർഷകത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിലെ ജോലികളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശീർഷകങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ശീർഷകങ്ങൾ. സാധാരണയായി ജോലികളിൽ ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ ജോലികളേക്കാൾ പ്രത്യേക ജോലികളുടെ പ്രകടനമാണ് ഈ ജോലികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2336: മൈനിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ

വിവരണം

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാതുക്കൾ, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വശങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സൂചക നൈപുണ്യ നില

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും: ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മിക്ക തൊഴിലുകളിലും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു നൈപുണ്യ നിലവാരം ഉണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യത (ANZSCO സ്കിൽ ലെവൽ 1) കൂടാതെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ചുമതലകൾ

 • നിലവിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രോസ്പെക്ടർമാർ, ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ, ജിയോ ഫിസിസിസ്റ്റുകൾ, മറ്റ് ധാതു ശാസ്ത്രജ്ഞർ, മറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരുമായി ധാതു, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ പ്രാഥമിക സർവേ നടത്തുന്നു, കരുതൽ ശേഖരിക്കാനുള്ള സാധ്യത, വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ രൂപകൽപ്പനയും വികസനവും
 • പ്രവർത്തനവും പ്രോജക്റ്റ് ചെലവ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളും ഉൽ‌പാദന ഷെഡ്യൂളുകളും തയ്യാറാക്കുന്നു, കൂടാതെ ബജറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുരോഗതി, ഉത്പാദനം, ചെലവ് എന്നിവ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു
 • അമിതഭാരത്തിന്റെ ആഴം, നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും ചുറ്റുമുള്ള തട്ടുകളുടെയും മനോഭാവം, ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് അയിര് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
 • തുരങ്കങ്ങൾക്കും അറകൾക്കുമായി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ, മൈൻ ഷാഫ്റ്റുകളുടെ സ്ഥാനം, നിർമ്മാണം, എന്റെ വികസനത്തിന്റെ ലേ layout ട്ട്, ഉചിതമായ ഖനന തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കൽ, പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
 • പദ്ധതി വികസനം, നിർമ്മാണം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകൃതി, സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുക
 • പ്രക്രിയകളുടെ സുരക്ഷ, എന്റെ മതിലുകളുടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, സുരക്ഷ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുക, സ്ലിപ്പേജിന്റെ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുക, സ്ലിപ്പേജ്, റോക്ക് ഫാൾസ് എന്നിവ തടയുന്നതിന് ഉപദേശിക്കുക
 • കാര്യക്ഷമത ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി തൊഴിലാളികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • പെട്രോളിയത്തിന്റെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും പര്യവേക്ഷണം, സ്ഥാനം, വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
 • ഡ്രില്ലിംഗിനായി ലൊക്കേഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നു
 • കടൽത്തീര പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെറിക്, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ തീരുമാനിക്കുന്നു
 • കിണറുകളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുടെയും വാതകത്തിന്റെയും ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു