അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 221213 ബാഹ്യ ഓഡിറ്റർ

അൻ‌സ്കോ കോഡ് – 221213 ബാഹ്യ ഓഡിറ്റർ

വിവരണം

ബാഹ്യ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വിവര, റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

നൈപുണ്യ ലെവൽ 1

സ്‌കിൽ ലെവൽ 1 ലെ തൊഴിലുകൾക്ക് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു ലെവൽ നൈപുണ്യമുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പരിചയം formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരമാവാം. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യതയ്‌ക്ക് പുറമേ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു

 • സർട്ടിഫൈഡ് പ്രാക്ടീസിംഗ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഓസ്‌ട്രേലിയ (സി‌പി‌എ‌എ)

memberservice@cpaaustralia.com.au

 • ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും (CAANZ)

migration@charteredaccountantsanz.com

 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് (ഐപി‌എ)

headoffice@publicaccountants.org.au

യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2212: ഓഡിറ്റർമാർ, കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാർ, കോർപ്പറേറ്റ് ട്രഷറർമാർ

വിവരണം

അക്ക ing ണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ എന്നിവയുടെ ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുക, കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിംഗും സാമ്പത്തിക റിസ്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുക, കോർപ്പറേറ്റ് പാലിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അവലോകനം ചെയ്യുക.

സൂചക നൈപുണ്യ നില

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും: ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മിക്ക തൊഴിലുകളിലും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള നൈപുണ്യ നിലവാരം ഉണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യതയ്‌ക്ക് പുറമേ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കോർപ്പറേറ്റ് ട്രഷററുകളുടെയും കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും കാര്യത്തിൽ, കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പരിചയം formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് (ANZSCO സ്കിൽ ലെവൽ 1) പകരമാവാം. രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ചുമതലകൾ

 • ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെയും മീറ്റിംഗുകൾ ക്രമീകരിക്കുക, അറിയിപ്പ് നൽകുക, പങ്കെടുക്കുക
 • സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റിംഗ് നിയമങ്ങൾ, പ്രസക്തമായ നിയമനിർമ്മാണം, കോർപ്പറേഷൻ പ്രാക്ടീസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സംഘടനകളുടെ ഭരണ ബോർഡുകളെ ഉപദേശിക്കുന്നു
 • പ്രമാണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിലൂടെയും ഓഹരി കൈമാറ്റങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം
 • ട്രഷറി, ട്രഷറി സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, റിസ്ക് മാനേജുമെന്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളും ട്രഷറി നയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക
 • സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുക, കൈകാര്യം ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക
 • ഇക്വിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ഡെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, സെക്യൂരിറ്റികൾ, ടാക്സേഷൻ പ്ലാനിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സഹായിക്കുന്നു
 • ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ചെലവ് ഘടനകൾ, വ്യാപാര ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, വിശകലനം ചെയ്യുക, വ്യാഖ്യാനിക്കുക
 • ബജറ്റ് ചെലവ് നിയന്ത്രണവും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത സിസ്റ്റങ്ങൾ പോലുള്ള മറ്റ് അക്ക ing ണ്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുക, പുന -സംഘടിപ്പിക്കുക, സ്ഥാപിക്കുക
 • ഓഡിറ്റുകളും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തുകയും മാനേജുമെന്റ്, ഷെയർഹോൾഡർമാർ, ഭരണ, നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളും റിപ്പോർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക
 • പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചെലവ് ഫലപ്രാപ്തിയും അപകടസാധ്യതകളും വിലയിരുത്തൽ
 • ആന്തരിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പും ഫലപ്രാപ്തിയും മാനേജുമെന്റിന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു
 • ഓഡിറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഓഡിറ്റ് രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക