അൻസ്‌കോ കോഡ് – 234312 പരിസ്ഥിതി ഉപദേഷ്ടാവ്

അൻസ്‌കോ കോഡ് – 234312 പരിസ്ഥിതി ഉപദേഷ്ടാവ്

വിവരണം

സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിപാടികളുടെയും രൂപകൽപ്പന, നടപ്പാക്കൽ, പരിഷ്ക്കരണം എന്നിവ നയിക്കുന്ന നയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നൈപുണ്യ ലെവൽ 1

സ്‌കിൽ ലെവൽ 1 ലെ തൊഴിലുകൾക്ക് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു ലെവൽ നൈപുണ്യമുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പരിചയം formal പചാരിക യോഗ്യതയ്ക്ക് പകരമാവാം. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യതയ്‌ക്ക് പുറമേ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു

 • വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് അസസ്മെന്റ് സർവീസസ് (VETASSESS)

vetassess@vetassess.com.au

ഇതര ശീർഷകങ്ങൾ

 • പരിസ്ഥിതി ഉപദേഷ്ടാവ്
 • പരിസ്ഥിതി ഓഡിറ്റർ
 • പരിസ്ഥിതി ഓഫീസർ

തൊഴിലിനായി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതര ശീർഷകങ്ങളാണ് (അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷകങ്ങൾ) ഇതര ശീർഷകങ്ങൾ. ഈ ഇതര ശീർഷകങ്ങൾക്ക് പ്രധാന ശീർഷകത്തിന് സമാനമായ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും അവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കില്ല.

യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 2343: പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ

വിവരണം

പരിസ്ഥിതി, സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയങ്ങളും പദ്ധതികളും പഠിക്കുക, വികസിപ്പിക്കുക, നടപ്പിലാക്കുക, ഉപദേശിക്കുക.

സൂചക നൈപുണ്യ നില

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും: ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മിക്ക തൊഴിലുകളിലും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയോ ഉയർന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ള ഒരു നൈപുണ്യ നിലവാരം ഉണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ experience പചാരിക യോഗ്യത (ANZSCO സ്കിൽ ലെവൽ 1) കൂടാതെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ചുമതലകൾ

 • ആവാസ വ്യവസ്ഥ, വന്യജീവി, മത്സ്യബന്ധന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുക, ഹ്രസ്വ, ദീർഘകാല മാനേജുമെന്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുക
 • മത്സ്യത്തെയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നു
 • വിപുലമായ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തുക
 • പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു
 • ഭൂപ്രദേശം, ഉയരം, കാലാവസ്ഥ, പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റം, പോഷകാഹാര സ്രോതസ്സുകൾ, വേട്ടക്കാർ, മനുഷ്യരുടെ ആഘാതം, മൃഗങ്ങളിലും സസ്യജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പഠിക്കുക
 • മലിനീകരണം, അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥ, ജനസംഖ്യാ സവിശേഷതകൾ, പരിസ്ഥിതി, ധാതു, മണ്ണ്, ജല സാമ്പിളുകൾ എന്നിവ പഠിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
 • ജൈവ വിഭവങ്ങളായ മത്സ്യ ജനസംഖ്യ, വനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സംരക്ഷണ, മാനേജ്മെൻറ് നയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഖനനം, തടികൾ വെട്ടിമാറ്റുക, അമിതവണ്ണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സമീപനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക.
 • പ്രകൃതി, സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി നിയുക്ത പാർക്കുകളിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • പാരിസ്ഥിതിക വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക, പൈതൃക പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് മാനേജുമെന്റ് ആസൂത്രണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക

ഈ യൂണിറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് തൊഴിലുകൾ

 • 234311: കൺസർവേഷൻ ഓഫീസർ
 • 234313: പരിസ്ഥിതി ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 • 234314: പാർക്ക് റേഞ്ചർ
 • 234399: പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ